హొమ్ | Language Option | డౌన్ లోడ్స్ | ఎఫ్ ఎ క్యూ | Help Manual | వివరాలకు సంప్రదించండి(కొత్త టోల్ ఫ్రీ నెంబర్‍) | Site Map
 
 
ISO for Windows XP (32 bit), Windows 7, 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit) *

Click Here
ISO for LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)] *
Click Here
* ISO contents can be copied and redistributed
Libre Office updated version 5.0

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Firefox Upgraded version

Linux Windows
Localised Installer Package Version 40 Localised Installer Package Version 20

Thunderbird Upgraded version 20

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Moodle (Learning Management System)

Linux Windows
Installer Package | Help Manual | Language Pack Installer Package | Help Manual | Language Pack


VLC Media Player

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Utilities upgraded for linux

Gnucash Localised Installer Package
Pidgin Localised Installer Package
Inkscape Localised Installer Package
Tuxpaint Localised Installer Package

For Windows 9x
Click Here
For Windows 2000 and above
Click Here
For LINUX
Click Here
Localised Libre Office version 4.2 Linux Package | Windows Package

Localised Firefox version 20 Linux Package
CLICK HERE for terms and conditions