హొమ్ | Language Option | డౌన్ లోడ్స్ | ఎఫ్ ఎ క్యూ | Help Manual | వివరాలకు సంప్రదించండి (కొత్త టోల్ ఫ్రీ నెంబర్‍) | Site Map
 
 
 

Smt. Swaran Lata,
Director & Head, Human Centered Computing Division,
Technology Development for Indian Languages,
Ministry of Communications & Information Technology,
Department of Information Technology,
Electronics Niketan,6,CGO Complex,
New Delhi - 110 003.

Email Id : info@ildc.in

సిడి విషయాల కోసం మద్దతు:
టోల్ ఫ్రీ నంబర్ మద్దతు: 18002091015
అందుబాటులో ఉండే రోజులు: సోమవారం-శుక్రవారం
అందుబాటులో ఉండే సమయం: 10:00AM నుండి 1:00PM మరియు 2:00PM నుండి 5:00PM

* ప్రభుత్వ సెలవు దినాలలో మద్దతు ఉండదు.