ᱚᱲᱟᱜ  |  ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ  |   ᱟᱹᱛᱩᱨ ᱟᱸᱲᱜᱚ  | ᱯᱷᱮᱜ |  ᱟᱞᱮ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱞᱮᱢ  |  Site Map 
 
Santali CD Cover
 
 

ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴᱟᱨ ᱮᱱᱰ ᱰᱤᱵᱤᱡᱟᱱ
ᱦᱮᱰ ᱦᱭᱩᱢᱮᱱ ᱥᱮᱱᱴᱨᱤᱠ ᱠᱚᱢᱯᱭᱩᱴᱟᱨ ᱰᱤᱵᱤᱡᱟᱱ,
ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ ᱰᱮᱵᱞᱚᱯᱢᱮᱱᱴ ᱯᱷᱚᱨ ᱤᱸᱰᱤᱭᱟᱱ ᱞᱮᱭᱸᱜᱣᱮᱡᱮᱡ,
ᱢᱤᱱᱤᱥᱴᱟᱨᱤ ᱚᱯᱷ ᱠᱚᱢᱱᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱮᱱᱰ ᱤᱱᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱥᱚᱱ ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ
ᱮᱞᱮᱠᱴᱨᱚᱱᱤᱠᱥ ᱱᱤᱠᱮᱛᱟᱱ,
6 ᱥᱤ. ᱡᱤ. ᱳ. ᱠᱚᱢᱯᱮᱞᱮᱥ ,
ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ - 110003

ᱤ-ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟᱺ info@ildc.in

Support for CD contents:
Email Id : info@ildc.in
Mr. Chandrakant D.
CDAC, GIST
Phone : +91-20-25503456
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional