ᱚᱲᱟᱜ  |  ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ  |   ᱟᱹᱛᱩᱨ ᱟᱸᱲᱜᱚ  | ᱯᱷᱮᱜ |  ᱟᱞᱮ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱞᱮᱢ  |  Site Map 
 
Click here to download font if Santhali content is not displayed properly.
Santali CD cover
 
ᱟᱹᱟᱹᱛᱩᱨ ᱟᱸᱲᱜᱚ

ᱵᱤᱱᱰᱚ 2000/XP ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ

ᱵᱤᱱᱰᱚ 98 ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ

 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional