ओ़ड़ाक् | पा़रसी आपनार मो़ने तेयाक् | आ़तुर आंड़गो | FAQ | आले सो़मपो़क लेम | Site Map
 
 
Santali CD Cover
भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास

भारोत रेयाक् पा़रसी को ला़गित् पा़रसी टेकनोलॉजी - होड़ होपोन आ़डी लेकाते आको आको को सोमपोकोक् आ ओना छाडा ञेल आर आंजोम दो पा़हिलाक् काना। नितोगाक् ञेनेल रे माराङ माध्यम होड़ होपोन- मिसिन सोमपोक दो मिसिन रेयाक् सुबिधा रे आ़डी बोरसा मेनाक् आ होड़ आको खोन। माउस आर का़ठी बोर्ड दो मुल भितिर आदेर सोधोन काना आर ञेल उदुक् युनिट दो बाहरे ओडोक साधोन। बिसेस बाडाय रेयाक् का़च् ञोंक् आर हाताङ बुध दो नोवा मोहडा रेयाक् ला़कती काना ओका दो आ़डी होड़ दाराय ते बोको मा़लिकोक् आ मिसिन थिर ताहेन कोड बोदोल ला़गित् नोवा दो मोहोता। ओना ते आ़डी गान कम्प्युटार रेयाक् दाड़े खोन लाभ ला़गित् को तिंगु दाड़ेयाक् आ। आबो वाक् मेत् सामाङ रे नोवा ञेल दाराय ते आ़डी पा़तया़वाक् ला़य सोदोर बो ञामा, एन रेहों, रोङ दो जोहोन घांडिच् ला़य सोदोर चोलोन रेयाक् होर दो आलगा उता़राक् काना। कम्प्युटार रेयाक् मोने मित् आर सांगिञ गाल रेयाक् सुविधा खा़तिर , रोपोड़ गालोच् आ़डी तेंत् गे दाड़ेकाना। नोवा गोड़ो ते होड़ कम्प्युटार खोन हों ला़य सोदोर को हाताव दाड़ेयाक् काना ओका दो आ़डी सांगिञ रे मेनाक् आ। रोड़ रोपोड़ एपोम रे जा पा़रसी रेयाक् बेभार मेसाक् काना आर नोवा दो नोवा कारोन ते जे पा़रसी सांड़ेस रेयाक् मोहोत इन फोरसोन टेकनोल़ॉजी जायगा रे बाड़हाव इदीक् काना कम्प्युटार रे होड़ होपोन थिर ताहें मोहडा दो दिना़म रेयाक् ला़कती काना होड़ आ़डी भेनेगार गुन सांव आ़किल आकाना, ओका दो पा़रसी काना। उनी नोवा दाड़ेयान पा़रसी हा़तिया़र ला़य सोदोर एपेम ला़गित् ए बेभारा, बेगोर जाहान बाड़ती आ़किल दाड़े सांव।
होड़ होपोन मिसिन रोपोड़ रे जा पा़रसी रेयाक् बेभार रे होड़ होपोन पा़रसी टेकनोलॉजी याक् आ़डी रुप मेनाक् आ जेलेकाः रोड़ () रोड़ आर चिकी रेयाक् चिनहा़व आर बुझा़व मिसिन तोर जोमा, ओडोक ओका ओल जोहोक् ओर छाड़ावा। पा़रसी रेयाक् बानार तेयार जे लेका, रोड़ाक् आर ओलक् दो सोमान गे मोहोता, तिन रे मिसिन सांव सोमपोक थापोना। कम्प्युटार रे भारोत रेयाक् पा़रसी बेभार रेयाक् सुबिधा दो पारोमेन बार गेल बोछोर माड़ाङ खोन बेभार को ला़गित् ञाम होचो तेयारा काना आर नोवा रे डाटा प्रोसेसिंग , डेस्क टॉप छापा सोदोर आर भेगार भेगार जायगा आर का़मी सेस्टेम रे आ़डी लेकान नोंका नाक् का़मी का़मिया।

डिपर्टमेन्ट ऑफ इनफोरमेसोन टेकनोलॉजी दो TDIL (टेकनोलॉजी डेभलोपमेन्ट फार इंडियान लैंग्वेजेजो का़मी होरा ला़य सोदोर मुल को लाहाय ला़गित ए एहोब आकादाः आ़डी लेकान पा़रसी रेयाक् गेयान मुल तेयार आर ओना रेयाक् पासनाव आर बेभार को ला़गित् नावा ला़गित् ओना को जुमित् जारवा या, आर होड़-मिसिन आपोसपोर एपेम रेयाक् सुविधा एम रेयाक् साना सांव का़मिया बेगोर जाहा लेकान पा़रसी एटेत् ते । पा़रसी सांड़ेस हा़तिया़र लाहाय ला़गित् का़वड़ी ञाम लेन ताहेंना जेलेका, कोरपोरा आर साबाद माने गादेल पुथी आर लाकतीयान ला़य सोदोर मुल जे लेका फॉन्ट, ओनोल सासपड़विच्, बानान ञेलाक् OCR आर रोड़ ला़गित् ओनोल लाहा होचोय ला़गित्। बातावाक् लेकान हो तेयाराकाना।

इंडियान लैंग्वेज टेकनोलॉजी रेयाक् बेनाव तेयार ओडोक आर का़मी को लेकाते . भेगार जायगा कोरे निजेर, देसांगी आर सोरकार ताह रे का़मी याकाना। नोवा दो पा़रसी टेकनोलॉजी बेभार एहोब ला़गित् आर मुल ताला जायगा आर कोयेलनेट ताला जायगा रे लाहा होचो ला़गित् मोहोत् आ ओका ते ओना रेयाक् बेभार बाबोत रोड़ रुवाड़ ञाम दाड़ेयाक् आ। इना़ तायनोम, उनकु तेयार ओडोक ला़गित् ञाम होचो को तेयार दाड़ेयाक् आ। रिसार्च आर लाहानती सांवता जोतो लेका ते पोरभाव ला़कती। नोवाय बातलावा जे रिसार्च ला़गित् हातावाकाना आ़किल दाड़े एकेन उनकवाक् लेबोरेटारी भितिर रे दोहो बादाल लोगोन ते बाहाल ला़कती मुचा़त रे नोवा लेका, बेभार कोवाक् ठा़वका आर आकोवाक् का़मी गेयान बाबोत ला़य सोदोर ञाम दाड़ेयाक् आ जाहां ते ओका कोरे आ़डीगान बोदोल को रे का़मी दाड़ेयाक् आ।

सोरकार नोवा को तेयार ओडोक् एम ला़गित् पुरा़ पुरी तेयार ठिक् आकात् आ आर दारा कान मित् सेरमा ते होड़ कोवाक् जायगा रे कोराव ए तेयार।
पोला फॉट (TTF आर OTF) आर बार्ड प्रोसेसार जोतो भारोत रेयाक् पा़रसी ते। पा़हिल झांप लेकाते, होड़ ताला रे ओना को बेगोर गोनोङ ते एम रेयाक् जोस सांव ट्र टाइप फॉन्ट को,सेदायाक् ता़मिल पा़रसी रे आ़डी चोलोन छापा ओडोक् इनडस्ट्री सांव गापालमारावाते बाछाव आकाना। 95/ विन्डोस 98/ विन्डोस NT प्लेटफार्म सेस्टेम सांव आ़डी तेत् बेभाररोक् काना। OTF (ओपेन टाइप फॉन्ट) दो बिन्डोस 2000/XP/2003 आर लिनोक्स प्लेटफार्म ला़गित् एम आकाना दो आच् लेकानाक् पा़हिल आ़किलाक् काना आर (नितोक् आर नावा) बार्ड प्रोसेसार नोवा फॉन्ट को बेभार दाड़ेयाक् आ। नोवा आ़किलाक् कुड़ाय लेकाते, बेभार कोवाक् इन्सक्रिप्ट पा़रसी साडे आड़ाङ आर टाइपराटार का़ठीबोर्ड आर आ़डीगान फ़न्ट्स सा़खिया़त आदेर ला़गित् ञामोगाक् ताहेना।
ला़य सोदोर बाछाव ओडोक ञाम रुवाड़ आर भारोत रेयाक् पा़रसी ते लेखा एल एम ला़गित् ओपटिकल कारेक्टार रिकोगनिसोन (OCR) स्केन नोकोल को (स्केनाराक् गोड़ो दाराय ते छापावाक साहटा स्केन) सासापड़ाव दाड़ेयाक् ओनोल रे बोदोल जाहामते नोवा एटाक् एपलिकेसोन सांव बेभार दाड़ेयाक् आ आर ओना लेका ते बोदोल दाड़ेयाक् आ. छापा ओडोक इनडस्ट्रीयाक दो नोवा मुल लाय ताय, ओकाते दोहड़ा टाइप आर नावा छापा ओडोक तेयार ला़गित् OCR बेभार दाड़ेयाक् आ।
रेलवे ला़य सोदोर , होड़मो जोतोन , चासवास, बिपोद रेयाक् बेबोसता आर होड़ भालाइ रेयाक् एटाक् का़मी लेका सेस्टेम ला़गित् सामाङ दाराम रोड़ । नोवा लाहा वाक टेकानोलॉजी रेयाक् लाभ ञाम रे सानाम होड़ को गोड़ोक् आ। रोड़ इंजिन सेस्टेम सांव सोमपोक थापोन ला़गित् होड़ होपोनोक् रोड़ सोदोर बाछाव ओडोक ला़गित् नोवा ओनोल रे बोदोला। ओनोल खोन रोड़ साडे दो एपलिकेसोन ला़गित् बेभाररोक् आ जेलेका कांडा होड़ ला़गित् इन्टार नेट खोन पाड़हाव ओडोक् ओनोल जिनिस को ला़य सोदोर हाताव ।

इन्टार नेट खोन हाताव लेकाते जेलेका पानतेयाक् पानते इंजिन आर इ-मेल कुल हुय दाड़ेयाक् आ सांवते आर पानते इंजिन एटाक् भारोत रेयाक् पा़रसी कोते ला़य सोदोर पोनते ला़गित् गोड़ोय एमा. नोवा सेलेद सांव, नोवा जाहां मित् भारोत् रेयाक् पा़रसीते कुली जोङ ए एमोक् आ।
ऑनलाइन तोरजोमा का़मी माने भारोत रेयाक् पा़रसी आर इंगलिस ताला। नोवा माने बेबोहार ते, होड़ आकोवाक् कुसिलेका ते जोस पा़रसी खोन इंगलिस आर बाङ जाहां स्टाक् भारोत रेयाक् पा़रसी ते ञामोगाक् ला़य सोदोर जिनिस तोर जोमा दाड़ेयाक् आ।

TDIL डाटा सेनाटार दो ऑन लाइन गोड़ो डेस्क सांव ते तेयार ओडोक आर का़मी को एमोक् आ, उयहार रिसार्च रेयाक् जोस सांव, तेयार ओडोक् , नालहा आर TDIL-DC (सैंग्वेज टेक्नोलॉजी युटिलिटी डिस्ट्रीब्युसो़न चैनाल। नोवा को माने लेकाते, सोर राराक् मिसो़न -लेक तेयार आर ओकतो तोल का़मी पोनथ लेका ते।
हाट रे ञामोगाक् लाहावाक् टेकनोलॉजी तेयार ।

टेकनोलॉजीज रे दोसा आर बाङ बोदोल तेयार बाड़हाव होचो जाहां ते उनकु जिनिस को तेयार ओडोक दाड़े के।

नावा ला़कती लेकान टेकनोलॉजीज को तेयार।

उथानवा ला़गित् ते नोवा को झांप हाताव आकाना।

क.पा़रसी टेकनोलॉजीज को/ TDIL डाटा सेंटार खोन साधोन रेयाक् भेगार हाटिञ।

ख.लाहावाक साधोन रेयाक् हाताव, टेकनोलॉजीज को, तेयार ओडोक आर का़मी को।
ग. आ़किल बाबोत चेटकार ए तेयारेत् आ पा़रसी टेकनोलॉजीज को रेयाक् जायगा रे सोरकार दाराय ते तेयाराकाना आर साधोन आर टेकनोलॉजीज लाहा होचो ओका नितोक् ञामोक् आ।

घ.साधोन रेयाक् पोला ते आ़तुर आंड़गो, बेभार आर तेयार ओडोक सुविधा बेभार को एमा कोवा।
ङ.पा़रसी टेकनोलॉजीज रे निजेर-होड़ को वाक् भा़गा़री ला़गित् बोरसा एम।
च.बिसेस एपलिकेसोन जायगा रे मिसोन एहोबा।