गृहपृष्ठः | भाषाविकल्पः | डाउनलोड्स | एफ ए क्यू | Help Manual | अस्माभिः संपर्कय (नूतना निःशुल्कसङ्ख्या)| Site Map
 
 
ILDC जालकपृष्ठाय पौनःपुन्येन पृष्टप्रश्नाः।
I need software tools and technologies in my language. But I don’t find the link for it on www.ildc.in .
मम भाषायै सोफ्ट्वेर् साधनानि यन्त्रीयाणि च अहं वाञ्छामि। परन्तु www.ildc.in मध्ये तं सम्बन्धं न पश्यामि?

I am unable to download the software from the website. What is the solution to this problem?
जालकपृष्ठात् सोफ्ट्वेर् डौन्लोड् कर्तुं न अहं शक्नोमि ।अस्याः समस्यायाः कः उपायः?

I am unable to install the software on my machine. I have the CD with me ?
मम यन्त्रे सोफ्ट्वेर् संस्थापयितुं अहं न शक्नोमि। मम समीपे CD अस्ति ?

I have registered my details on the website but I have not yet received the CD. what could be the reason?
जालकपृष्ठे मम निर्देशान् अहं पञ्जीकृतवान्, परन्तु CD न प्राप्तवान् । किं कारणं भविष्यति ?

Is the CD Free of cost or I have to pay some money to purchase these online or offline?
CD निःशुल्को वा अथवा ओन्लैन् अथवा ओफ्लैन् द्वारा क्रीणातुं मया रूप्यकं दातव्यं वा ?

What if i need any technical help in installing the softwares in the CD?
CD मध्ये सोफ्ट्वेर्स् संस्थापयितुं यन्त्रीकसहाय्यम् अवश्यकं चेत् अहं किं करोमि?

I am unable to register on the website. What should I do?
जालकपृष्ठे पञ्जीकर्तुम् अहं न शक्नोमि । मया किं करणीयम् ?

I have operating systems other than windows and Linux. Does these software work on my platform also?
विण्डोस् तथा लिनक्स् विहाय मम समीपे ओपेरेटिङ्ग् सिस्टम्स् सन्ति। एतानि सोफ्ट्वेर् मम प्लेट्फार्म् मध्येऽपि कार्यं कुर्वन्ति किम् ?

I see different list of contents for different languages. What to do if I want a software/ utility which is present in other language but not in my language ?
भिन्नभाषाभ्यः भिन्नविषयानां सूचिम् अहं पश्यामि। अन्यभाषायां विद्यमानायाः मम भाषायाम् अविद्यमानायाः सोप्ट्वेर्/उपयोगितायाः अवश्यकं चेत् अहं किं करोमि ?

What is Bharateeya Open Office ? What are its uses for a common man?
भारतीय ओपेन ओफीस् नाम किम् ? सामान्यजनेभ्यः तस्य उपयोगाः के ?

What is Firefox?
फयर्फोक्स् नाम किम् ?

What is Thunderbird?
थण्डर्बर्ड् नाम किम् ?

What is PIDGIN ?
पिड्जिन् नाम किम् ?

What is Sunbird Calendar Application?
सन्बर्ड् कैलेण्डर् प्रयोगः कः ?

What is Scribus?
स्क्रैबस् नाम किम् ?

What is Content Management System ?
विषयप्रबन्धकसिस्टम् नाम किम् ?

Once I click on the desired language button, the menu / contents are in the said language. However, since I intend to learn the language, how one can proceed further to get the tools / technologies.
यदा अहम् इष्टभाषापट्टे क्लिक् करोमि, मेनु / विषयाः उक्तभाषासु सन्ति। तथापि, यतः, अहं भाषाम् अधीतुम् इच्छामि, साधनानि/प्रौद्योगिकीं कथं प्रप्नोमि।

I am a linguist and work as a Translator. I want to be updated with the development in language technology area.
अहं बहुभाषाज्ञः अस्मि तथा अनुवादकोऽपि । भाषाप्रौद्योगिकीक्षेत्रे विकासम् अहं ज्ञातुम् इच्छामि।

Is Optical Character Recognition (OCR) available in all the languages / scripts.
आप्टिकल्संप्रतीकाभिज्ञानं (OCR) सर्वासु भाषासु /लिपिषु उपलभ्यते किम् ?

Text To Speech in Hindi Software Tools is working well. Do you have it for other languages also?
हिन्दी सोफ्ट्वेर् साधनेषु भाषितुं विषयः सम्यक् कार्यं करोति। किम् अन्यभाषास्वपि तदस्ति वा ?

I have a problem in using the softwares. Where I can get support ?
एतानि सोफ्ट्वेर्स् उपयोगे समस्याः वर्तन्ते। कुत्र अहं समर्थनं प्राप्नोमि ?

I find there are some errors in the text on this website. How do I report these errors.
तत्र अस्मिन् जालकपृष्ठे विषये अहं दोषान् पश्यामि। एतान् दोषान् अहं कथं रिपोर्ट् करोमि।

I want to translate some files from English to Indian Language. I don’t see any software for the same?
केचन फैल्स् आङाग्लभाषायाः भारतीयभाषायै अनुवादितुम् अहं वाञ्छामि। एतदर्थम् अहं न किमपि सोफ्ट्वेर् पश्यामि ?

Can I use these softwares and fonts in my product development and to make my own commercial website?
किम् अहम् एतानि सोफ्ट्वेर्स् तथा फोण्ट्स् मम उत्पन्नविकासे तथा च मम वाणिज्यजालकपृष्ठं कर्तुं उपयोजितुं शक्नोमि ?

We are an organization and we want to use these software tools for our daily office work. Can we get the training for the same?
वयं एका संस्था तथा च वयं प्रतिदिनं कार्यालयस्य कार्याय एतानि सोफ्ट्वेर् साधनानि उपयोजितुम् वाञ्छामः। एतदर्थम् वयम् अभ्यासं स्वीकुर्मः किम् ?

Can I send emails in my language using the softwares in the CD?
CD मध्ये सोफ्ट्वेर्स् उपयुज्य मम भाषायां ई-मैल्स् प्रेषितुं शक्नोमि किम् ?

I have registered on the website & lost the password?
जालकपृष्ठे अहं पञ्जीकृतवान् ततः गुह्यपदं नष्टम् अभवत् ?

I am residing outside India. How I can get the CD ?
भारतदेशात् अहं बहिः वसामि। कथम् अहं CD प्राप्नोमि ?
 
I need software tools and technologies in my language. But I don’t find the link for it on www.ildc.in .
मम भाषायै सोफ्ट्वेर् साधनानि यन्त्रीयाणि च अहं वाञ्छामि। परन्तु www.ildc.in मध्ये तं सम्बन्धं न पश्यामि?
Ans: All constitutionally recognized 22 Indian language software tools and fonts CD are released. Once you visit www.ildc.in / www.ildc.gov.in you will see the list of released languages on the left side.
उत्तरम् –संवैधानिकेन अङ्गीकृतानि सर्वाणि 22 भारतीयभाषासोफ्ट्वेर् साधनानि तथा फोण्ट्स् CD च विमुक्तानि। यदा त्वं www.ildc.in / www.ildc.gov.in गच्छसि तदा त्वं वामभागे विमुक्तभाषाणां सूचिं द्रक्ष्यसि।
 
I am unable to download the software from the website. What is the solution to this problem?
जालकपृष्ठात् सोफ्ट्वेर् डौन्लोड् कर्तुं न अहं शक्नोमि ।अस्याः समस्यायाः कः उपायः?
Ans: The size of some of the tools provided is large & hence it is ideal to have a good network connection / bandwidth. Be patient, else you may like to get the CD by sending email to info@ildc.in providing your complete postal address along with pin code.
उत्तरम् – साधनानां परिमाणं बृहत् दत्तमस्ति, अतः, समीचीनजालकसंयोगः/बैण्ड्विस्तारः अस्ति चेत् युक्तो भवति। क्षमस्व, पिन्कोड् अनेन सह तव सम्पूर्णपत्रवाहनसङ्केतं info@ildc.in प्रति ई-मैल् द्वारा प्रेषयसि चेत् CD प्राप्नोषि।
 
top
I am unable to install the software on my machine. I have the CD with me ?
मम यन्त्रे सोफ्ट्वेर् संस्थापयितुं अहं न शक्नोमि। मम समीपे CD अस्ति ?
Ans: Please refer the manual provided along with the CD. The soft copy of same is made available on the www.ildc.in / www.ildc.gov.in site.
उत्तरम् – CD अनेन सह दत्तं माणविकं कृपया व्यपदिश । अस्यैव सोफ्ट् कापी www.ildc.in / www.ildc.gov.in इति पृष्ठे उपलभ्यते ।
 
I have registered my details on the website but I have not yet received the CD. what could be the reason?
जालकपृष्ठे मम निर्देशान् अहं पञ्जीकृतवान्, परन्तु CD न प्राप्तवान् । किं कारणं भविष्यति ?
Ans: Please ensure that you have provided the correct shipping address with pin code. Generally shipment is done within one week after the receipt of the request. Postal services may take maximum 8-10 days depending upon the location. If you do not receive the CD beyond this point, you may like to send your detail postal address with pin code to info@ildc.in.
उत्तरम् – पिन्कोड् एतेन सह समीचीनशिप्पिङ्पत्रसङ्केतं दत्तं वा इति कृपया निश्चयं कुरु। सामान्यतः, प्रार्थनायाः अङ्गीकारानन्तरं एकसप्ताहान्तरे शिप्मेण्ट् भविष्यति। स्थानाधारेण, पत्रवाहनसेवा अधिकतमं अष्ट अथवा दश दिनानि स्वीकरिष्यति। यदि त्वं इयता कालेन CD न प्राप्नोषि तर्हि त्वं info@ildc.in प्रति तव पत्रसङ्केतनिर्देशान् प्रेषय।
 
top
Is the CD Free of cost or I have to pay some money to purchase these online or offline?
CD निःशुल्को वा अथवा ओन्लैन् अथवा ओफ्लैन् द्वारा क्रीणातुं मया रूप्यकं दातव्यं वा ?
Ans: All the software tools and fonts CD mentioned on the site are available free of charge inclusive of shipment charges.
उत्तरम् – जालकपृष्ठे प्रोक्तानि सर्वाणि सोफ्ट्वेर् साधनानि तथा फोण्ट्स् CD शिप्मेण्ट् शुल्केन च सह निःशुल्कतया उपलभ्यन्ते।
 
What if i need any technical help in installing the softwares in the CD?
CD मध्ये सोफ्ट्वेर्स् संस्थापयितुं यन्त्रीकसहाय्यम् अवश्यकं चेत् अहं किं करोमि?
Ans. Before installing the software, kindly go through the manual provided along with the CD. Softcopy of the manual is also available on the site.
For additional help mail at info@ildc.in
उत्तरम् – सोफ्ट्वेर् संस्थापनात् पूर्वं CD अनेन सह दत्तं माणविकं कृपया पश्य। जालकपृष्ठे माणविकस्य सोफ्ट्कापी अपि उपलभ्यते।
अधिकसहायै info@ildc.in प्रति मैल् प्रेषय
 
top
I am unable to register on the website. What should I do?
जालकपृष्ठे पञ्जीकर्तुम् अहं न शक्नोमि । मया किं करणीयम् ?
Ans: Please post the URL of the site you are trying to register, along with the full error message to info@ildc.in. Also post the steps carried out while registering. This will enable us to resolve issues, if any in registration page(s).
उत्तरम् – info@ildc.in. प्रति दोषयु्क्तान् सर्वान् सन्देशान्, तथा, त्वया पञ्जीकर्तुं प्रयत्नीकृतपृष्ठस्य URL कृपया प्रेषय। अपि च पञ्जीकरणे ये पदाः स्वीकृताः तानपि प्रेषय। यदि पञ्जीकरणपृष्ठे समस्याः सन्ति तर्हि तत् निर्णयितुम् अयम् उपयोगः भविष्यति।
 
I have operating systems other than windows and Linux. Does these software work on my platform also?
विण्डोस् तथा लिनक्स् विहाय मम समीपे ओपेरेटिङ्ग् सिस्टम्स् सन्ति। एतानि सोफ्ट्वेर् मम प्लेट्फार्म् मध्येऽपि कार्यं कुर्वन्ति किम् ?
Ans: Tools provided in language CDs are meant for working on Windows / Linux. However, it may not be applicable to all versions of the operating system(s). Kindly see the manual before installing.
उत्तरम् – विण्डोस् तथा लिनक्स् मध्ये कार्यं कर्तुमेव भाषा CDs मध्ये साधनानि दत्तानि। परन्तु ओपेरेटिङ्ग् सिस्टम्स् एषां सर्वेभ्यः संस्करणेभ्यः तानि न प्रयोजनयोग्यानि। संस्थापनात् पूर्वं कृपया माणविकं पश्य।
 
top
I see different list of contents for different languages. What to do if I want a software/ utility which is present in other language but not in my language ?
भिन्नभाषाभ्यः भिन्नविषयानां सूचिम् अहं पश्यामि। अन्यभाषायां विद्यमानायाः मम भाषायाम् अविद्यमानायाः सोप्ट्वेर्/उपयोगितायाः अवश्यकं चेत् अहं किं करोमि ?
Ans: Though we have tried to keep the similar contents in all the languages, it is possible that certain tools available in one language may not be included in another. The list of contents for each language is provided separately.
उत्तरम् – सर्वासु भाषासु यद्यपि वयं समानविषयान् स्थापयितुं प्रयत्नं कुर्मः, तथापि एकस्यां भाषायाम् उपलब्धानि प्रत्येकसाधनानि अन्यासां भाषायाम् अन्तर्गमितुं न शक्यन्ते। प्रत्येकभाषायै विषयानां सूचि पृथक्तया दत्ता।

 
What is Bharateeya Open Office ? What are its uses for a common man?
भारतीय ओपेन ओफीस् नाम किम् ? सामान्यजनेभ्यः तस्य उपयोगाः के ?
Ans: The BharateeyaOO suite mainly consists of a word processor application (Writer), a spreadsheet application (Calc), a presentation application (Impress), a drawing application (Draw). The BharateeyaOO suite is the customized version of Open Office, with all the menus, status bars, error messages, user prompts, etc. localized for Indian languages. There is a Help menu in each of the BharateeyaOO applications, which contains help options in Indian languages that can be used to take help on the various tools and commands of the application.
उत्तरम् – वर्ड् प्रोसेसर् प्रयोगः(लेखकः), स्प्रेड्शीट् प्रयोगः (गणना), प्रस्तुतिप्रयोगः (इम्प्रेस्), रेखाचित्रप्रयोगः (आलिख) इति एते भारतीय ओ सोफ्ट्वेर् अन्तर्गतं भवन्ति। स्थानीकभारतीयभाषाभ्यः प्रयोक्तृचोदनाः, दोषसन्देशाः, वस्तुस्थितपट्टाः, इति सर्वाणि मेनुस्युक्त ओपेन् ओफीस् अस्य इष्टप्रकारसंस्करणं भारतीय ओ अस्ति। तत्र प्रति भारतीय ओ प्रयोगेषु सहायमेनु अस्ति, यस्यान्तर्गतं, सहायविकल्पाः भारतीयभाषासु सन्ति, ये प्रयोगानां विभिन्न कमाण्ड्स् तथा विभिन्नसाधनेषु सहायं स्वीकर्तुम् उपयोगं भवति।
 
top
What is Firefox?
फयर्फोक्स् नाम किम् ?
Ans: Developed by Mozilla, Firefox is a free, open-source, web browser for Windows, Linux, and Mac OS X. You can download the latest version from the Firefox web page. Indian language Localized version of Firefox is included in each language CD.
उत्तरम् – मोजिल्ला अनेन विकसितं, विण्डोस्, लिनक्स् तथा मैक् OS X कृते फयर्फोक्स् एकं मुक्तं, ओपेन् सोर्स्, जालक ब्रौसर् अस्ति। त्वं फयर्फोक्स् जालकपृष्ठतः अन्तिमसंस्करणं डौन्लोड् कर्तुं शक्नोषि। फयर्फोक्स् अस्य भारतीयभाषास्थानीकसंस्करणं प्रतिभाषा CD अन्तर्गतम् अस्ति।

 
What is Thunderbird?
थण्डर्बर्ड् नाम किम् ?
Ans: Thunderbird is a free, open-source and cross-platform mail client for most operating systems including, but not limited to, Windows, Linux and Macintosh. It is based on the Mozilla codebase. It is a robust and easy to use client, similar to competing products like Outlook Express, but with some major advantages such as junk mail classification. Localized version of Thunderbird is included in each language CD.
उत्तरम् – अधिकतम ओपेरेटिङ् सिस्टम्स् कृते थण्डर्बर्ड् एकं निःशुल्कं तथा क्रोस्-प्लेट्फार्म् मैल् ग्राहकः अस्ति, परन्तु विण्डोस्, लिनक्स्, तथा मशिन्टोश् कृते न परिमितम्। तत् मोजिल्ला कोड् आधारेण अस्ति। तत् रोबस्ट् अस्ति तथा च ग्राहकोपयागाय सुलभं भवति, एतत् औट्लुक् एक्सप्रेस् इव स्पर्धाकारोत्पन्नं, परन्तु जङ्क् मैल् गणीकरणमिव केचन मुख्यलाभाः वर्तन्ते। थण्डर्बर्ड् अस्य स्थानीकसंस्करणं प्रतिभाषा CD अन्तर्गतम् अस्ति।
 
top
What is PIDGIN ?
पिड्जिन् नाम किम् ?
Ans: Pidgin is an easy to use and free chat client used by millions. You can Connect to AIM, MSN, Yahoo, and more chat networks all at once. Indian language Localized version of PIDGIN is included in each language CD.
उत्तरम् – पिड्जिन् उपयोजितुं सुलभं तथा च को़टिजनैः उपयुक्तं मुक्तचाट्ग्राहकः। त्वम् एकस्मिन् एव काले AIM, MSN, याहू तथा च अधिक चाट् जालकैः सह संयोजितुं शक्नोषि। PIDGIN अस्य भारतीयभाषास्थानीकसंस्करणं प्रतिभाषा CD अन्तर्गतम् अस्ति।
 
What is Sunbird Calendar Application?
सन्बर्ड् कैलेण्डर् प्रयोगः कः ?
Mozilla Sunbird is a cross-platform calendar application, built upon Mozilla Toolkit. The goal is to provide the users with full-featured and easy to use calendar application that you can use around the world. It's entirely standalone: it doesn't require the bulk of another application, but doesn't offer any integration into other programs. Localized version of Mozilla Sunbird is included in each language CD.
उत्तरम् - मोजिल्ला सन्बर्ड् क्रोस्-प्लेट्फोर्म् कैलण्डर् भवति, एतत् मोजिल्ला साधनकिट् आधारेण निर्मितम्। प्रयोक्तृभ्यः सम्पूर्णविशेषैः सह सौकर्यं तथा च कैलेण्डर् प्रयोगः सुलभतया विश्वे सर्वत्र उपयोक्तव्यः इत्यैव अस्य लक्ष्यम्। एतत् सम्पूर्णतया एकाकी तिष्ठति : एतस्मै, अन्यप्रयोगानां समूहस्य न अवश्यकं ,परन्तु अन्यप्रोग्राम्स् कृते अनुकलनं न यच्छति। मोजिल्ला सन्बर्ड् अस्य स्थानीकसंस्करणं प्रतिभाषा CD अन्तर्गतम् अस्ति।

 
top
What is Scribus?
स्क्रैबस् नाम किम् ?
Ans: Scribus is an open-source program that brings award-winning professional page layout to Linux/Unix, MacOS X, OS/2 and Windows desktops with a combination of "press-ready" output and new approaches to page layout. Underneath the modern and user friendly interface, Scribus supports professional publishing features, such as CMYK color, separations, ICC color management and versatile PDF creation. Indian language Localized version of Scribus is included in each language CD.
उत्तरम् – स्क्रैबस् एकम् ओपेन् सोर्स् प्रोग्राम् अस्ति, यत्, लिनक्स्/यूनिक्स्, मेकोस् X, OS/2 कृते पुरस्कार- विजयनिपुणपृष्ठपरिलेखम् आनयति, तथा च, "मृडन-सज्जीभूत" औट्पुट् अस्य संयोगेन सह विण्डोस् डेस्क्टोप्स् आनयति, अपि च पृष्ठपरिलेखाय नूतनोपस्थितिम् आनयति। नूतन तथा प्रयोक्तृ अनुकूल इण्टेर्फेस् अधस्तात्, स्क्रैबस् ,CMYK वर्णं, विभजकान्, ICC वर्णप्रबन्धान् तथा नागर PDF रचनाम् इव निपुणप्रकाशविशेषान् च समर्थयति। स्क्रैबस् अस्य भारतीयभाषास्थानीकसंस्करणं प्रतिभाषा CD अन्तर्गतम् अस्ति।
 
What is Content Management System ?
विषयप्रबन्धकसिस्टम् नाम किम् ?
Ans: Content Management System is a generic, extensible, process-driven software based framework for establishing Community Information Systems (CIS) or Social Information Systems (SIS) in the form of E-Communities. It provides a platform for creating, using, and sharing information among and across the members of E-Communities. Indian language Localized version of CMS is included in each language CD.
उत्तरम् – E-समाजानां रूपे सामाजिकसूचनासिस्टम्स् (SIS) अथवा जनतासूचनासिस्टम्स् (CIS) स्थापनाय विषयप्रबन्धकसिस्टम् एकः सामान्यः,विस्तारयोग्य, प्रक्रिया-चालित सोफ्ट्वेर् आधारित आबन्धकार्यः। तत् E-समाजानां सदस्येषु सूचनां विभक्तुम्, उपयोजितुं तथा च उत्पादयितुं प्लेट्फोर्म् ददाति। CMS अस्य भारतीयभाषास्थानीकसंस्करणं प्रतिभाषा CD अन्तर्गतम् अस्ति।
 
top
Once I click on the desired language button, the menu / contents are in the said language. However, since I intend to learn the language, how one can proceed further to get the tools / technologies.
यदा अहम् इष्टभाषापट्टे क्लिक् करोमि, मेनु / विषयाः उक्तभाषासु सन्ति। तथापि, यतः, अहं भाषाम् अधीतुम् इच्छामि, साधनानि/प्रौद्योगिकीं कथं प्रप्नोमि।
Ans: Though tool tip is provided in English, you may like to request for the language CD by emailing you detail postal address including of pin code to info@ildc.in
उत्तरम् – यद्यपि आङ्ग्लभाषायां साधनटिप् दत्तं, तथापि त्वं भाषा CD प्राप्तुं पिन्कोड् अन्तर्गतं विस्तृतपत्रवाहनसङ्केतसहितम् एकां प्रार्थनां info@ildc.in प्रति ई-मैल् द्वारा प्रेषय ।
 
I am a linguist and work as a Translator. I want to be updated with the development in language technology area.
अहं बहुभाषाज्ञः अस्मि तथा अनुवादकोऽपि । भाषाप्रौद्योगिकीक्षेत्रे विकासम् अहं ज्ञातुम् इच्छामि।
Ans: For latest development visit www.cdac.in/gist
उत्तरम् – अन्तिमविकासाय www.cdac.in/gist गच्छ
 
top
Is Optical Character Recognition (OCR) available in all the languages / scripts.
आप्टिकल्संप्रतीकाभिज्ञानं (OCR) सर्वासु भाषासु /लिपिषु उपलभ्यते किम् ?
Ans: Currently OCR is available for few languages viz. Hindi, Marathi, Malayalam, and Punjabi. Please see the list of tools for individual languages.
उत्तरम् – इदानीं OCR हिन्दी, मराठी, मलयालं तथा पञ्जाबी इति एतासु भाषासु उपलभ्यते। प्रत्येक- भाषाभ्यः साधनानां सूचिं कृपया पश्य।
 
Text To Speech in Hindi Software Tools is working well. Do you have it for other languages also?
हिन्दी सोफ्ट्वेर् साधनेषु भाषितुं विषयः सम्यक् कार्यं करोति। किम् अन्यभाषास्वपि तदस्ति वा ?
Ans: Currently TTS is available for Hindi language. However, please see the list of tools for individual languages.
उत्तरम् – इदानीं हिन्दी भाषायै TTS उपलभ्यते। तथापि, कृपया प्रत्येकभाषाभ्यः साधनानां सूचिं पश्य।
 
top
I have a problem in using the softwares. Where I can get support ?
एतानि सोफ्ट्वेर्स् उपयोगे समस्याः वर्तन्ते। कुत्र अहं समर्थनं प्राप्नोमि ?
Ans : You may like to go through the manual provided. If problem still persists then you may like to post the same on info@ildc.in. We will try our best to resolve the same.
उत्तरम् – त्वं दत्त माणविकं पश्य । एतदनन्तरमपि समस्या वर्तते चेत् त्वं info@ildc.in. प्रति समस्यां प्रेषय। वयं समस्यां निर्णयितुं प्रयत्नं कुर्मः।

 
I find there are some errors in the text on this website. How do I report these errors.
तत्र अस्मिन् जालकपृष्ठे विषये अहं दोषान् पश्यामि। एतान् दोषान् अहं कथं रिपोर्ट् करोमि।
Ans: Since translations are subjective in nature, we do not claim 100% accuracy in the same. It will be appreciated if you can send email on info@ildc.in with complete details of errors.
उत्तरम् – यतः प्रकृत्या अनुवादाः विषयाधारतया भवन्ति, अतः एषु वयं 100% यथार्थतां न प्रतिपादयामः। त्वं दोषाणां सम्पूर्णनिर्देशैः सह info@ildc.in प्रति ईमैल् प्रेषयसि चेत् श्लाघनीयो भवति।
 
top
I want to translate some files from English to Indian Language. I don’t see any software for the same?
केचन फैल्स् आङाग्लभाषायाः भारतीयभाषायै अनुवादितुम् अहं वाञ्छामि। एतदर्थम् अहं न किमपि सोफ्ट्वेर् पश्यामि ?
Ans: Currently, the language CDs do not have Machine Translations system.
उत्तरम् – इदानीं भाषा CDs कृते यन्त्रानुवादसिस्टम् नास्ति।

 
Can I use these softwares and fonts in my product development and to make my own commercial website?
किम् अहम् एतानि सोफ्ट्वेर्स् तथा फोण्ट्स् मम उत्पन्नविकासे तथा च मम वाणिज्यजालकपृष्ठं कर्तुं उपयोजितुं शक्नोमि ?
Ans: All the software tools and fonts provided are meant for non-commercial purposes.
उत्तरम् - दत्त सर्वे सोप्ट्वेर् साधनानि तथा फोण्ट्स् न वाणिज्यप्रयोजनाय।

 
top
We are an organization and we want to use these software tools for our daily office work. Can we get the training for the same?
वयं एका संस्था तथा च वयं प्रतिदिनं कार्यालयस्य कार्याय एतानि सोफ्ट्वेर् साधनानि उपयोजितुम् वाञ्छामः। एतदर्थम् वयम् अभ्यासं स्वीकुर्मः किम् ?
Ans: All the software tools and fonts provided are meant for non-commercial purposes. Training request may be sent separately.
उत्तरम्- दत्त सर्वे सोप्ट्वेर् साधनानि तथा फोण्ट्स् न वाणिज्यप्रयोजनाय। अभ्यासप्रार्थना पृथक्तया प्रेषणीया।
 
Can I send emails in my language using the softwares in the CD?
CD मध्ये सोफ्ट्वेर्स् उपयुज्य मम भाषायां ई-मैल्स् प्रेषितुं शक्नोमि किम् ?
Ans: You can send the emails in your language provided the email client supports Unicode. You can use Unicode Typing tools for typing the message.
उत्तरम्- ईमैल् ग्राहकः यूनिकोड् समर्थयति चेत् त्वं तव भाषायां ईमैल् प्रेषितुं शक्नोषि। सन्देशं टैप् कर्तुं त्वं यूनिकोड् टैपिङ् उपयोजितुं शक्नोषि।

 
top
I have registered on the website & lost the password?
जालकपृष्ठे अहं पञ्जीकृतवान् ततः गुह्यपदं नष्टम् अभवत् ?
Ans: Visit the Forget Your Password page and by entering your User id along with email id provided when you registered with us. Your password will be sent to your email id.
उत्तरम् – तवविस्मृतगुह्यपदपृष्ठं प्रवेशय, तथा च, अस्माभिः सह यदा त्वया पञ्जीकृतं, तदा दत्त प्रयोक्तृ id तथा ई-मैल् id निवेशयति चेत् ततः तव ई-मैल् id गुह्यपदं च तुभ्यं प्रेषितं भविष्यति।

 
I am residing outside India. How I can get the CD ?
भारतदेशात् अहं बहिः वसामि। कथम् अहं CD प्राप्नोमि
Ans : Yes, we do ship outside India as well.
उत्तरम् – आम्, वयं CD भारतदेशात् बहिरपि प्रेषयामः ।

 
top