गृहपृष्ठः | भाषाविकल्पः | डाउनलोड्स | एफ ए क्यू | Help Manual | अस्माभिः संपर्कय (नूतना निःशुल्कसङ्ख्या)| Site Map
 
 
डाउनलोड्स
विण्डोस् XP( 32 बिट्), विण्डोस् 7 ( 32बिट् तथा 64 बिट्),
विण्डोस् विस्टा ( 32बिट् तथा 64 बिट्) , विण्डोस् 8, 8.1 ( 32बिट् तथा 64 बिट्)

For Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit), Windows 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit)

Click Here

ISO for Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit), Windows 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit)*

Click Here

उबन्टु 12.04 (32-बिट्)
For LINUX [Ubuntu 12.04(32-bit)]
Click Here

ISO for LINUX [Ubuntu 12.04(32-bit)] *
Click Here
* ISO contents can be copied and redistributed