गृहपृष्ठः | भाषाविकल्पः | डाउनलोड्स | एफ ए क्यू | Help Manual | अस्माभिः संपर्कय (नूतना निःशुल्कसङ्ख्या)| Site Map
 
 
डाउनलोड्स

विण्डोस् 2000/XP/2003 तदधिकस्य च प्रयोक्तृभ्यः
Windows 2000/XP/2003

विण्डोस् 98 तदधिकस्य च प्रयोक्तृभ्यः
Windows 95/98

लिनक्स् तदधिकस्य च प्रयोक्तृभ्यः
For Linux

 

 

CLICK HERE for terms and conditions