गृहपृष्ठः | भाषाविकल्पः | डाउनलोड्स | एफ ए क्यू | Help Manual | अस्माभिः संपर्कय (नूतना निःशुल्कसङ्ख्या)| Site Map
 
 
 

निर्देशिका & कुलपतिः, जनकेन्द्रितसंगणनविभागः,
तन्त्रीयविकासः भारतीयभाषायै,
सञ्चारः तथा सूचनातन्त्रीयमन्त्रिणी,
सूचनातन्त्रीयविभागः,
एलेक्ट्रोनिक्स् निकेतन्, 6, CGO काम्प्लेक्स्,
नई दिल्ली – 110 003.
ईमैल् अभिज्ञानम् : info@ildc.in

CD अन्तर्गतवस्तुभ्यः समर्थनम् :
समर्थननिःशुल्कसङ्ख्या : 18002091015
उपलब्धदिनानि : बुधवासरः - शुक्रवासरः
उपलब्धसमयः : 10:00AM to 1:00PM and 2:00PM to 5:00PM

* सार्वजनिकविरामदिनेषु समर्थनं न