गृहपृष्ठः | भाषाविकल्पः | डाउनलोड्स | एफ ए क्यू | Help Manual | अस्माभिः संपर्कय (नूतना निःशुल्कसङ्ख्या)| Site Map
 
 
डाउनलोड्स

विण्डोस् 98 तदधिकस्य च प्रयोक्तृभ्यः
Windows 95/98

फोण्ट् डौन्लोड्समये अधो दृष्टः पट इव एकः आविर्भविष्यति।

अत्र Save पिञ्जे क्लिक्कुरु। क्लिक्करणात् परम् अधो दृष्टं पटं द्रक्ष्यसि।

अत्र Save पिञ्जे क्लिक्कृत्वा तव गणकयन्त्रे SDOTDhruv N_Ship.ttf सञ्चयितुं शक्नोषि।
यत्र SDOTDhruv N_Ship.ttf save कृतं, तस्मात् स्थानात् copy कुरु, अपि च, विण्डोस् Fonts पुटके प्रतिस्थापय (संस्थापय/लेपय)।
प्रतिस्थापनान्तरं तव सिस्टम् पुनरारभस्व, अतः सोफ्ट्वेर् सफलतया कार्यं कुर्यात्।
अधुना डौन्लोड् आरब्धुं शक्यते।
डाउनलोड्स कर्तुम् अत्र क्लिक्कुरु।