गृहपृष्ठः | भाषाविकल्पः | डाउनलोड्स | एफ ए क्यू | Help Manual | अस्माभिः संपर्कय (नूतना निःशुल्कसङ्ख्या) | Feedback| Site Map
 
Download localised version of Bharateeya Open Office Suite and Unicode typing tool in 22 Official Indian Languages.
Font image
Sanskrit CD Cover
 
 

सूचनाप्रौद्योगिकीविभाग(सू प्रौ वि - डीआइटी)द्वारा प्रायोजितस्य भाभाप्रौवि(भारतीयभाषाप्रौद्योगिकीविकास)कार्यक्रमस्य ध्येयम् अस्ति – मानवयन्त्रयोर्मध्ये भाषावरोधेन विना अन्योन्यक्रियासौकर्याय सूचना प्रक्रियाकरणो पकरणानां प्रविधीनां च विकसनम्। भारतीयभाषाआधारसामग्रीकेन्द्र www.ildc.gov.inwww.ildc.in माध्यमेन सामान्यजनेभ्यः एतानि भाषोपकरणानि प्रदातुं प्रयत्नाः विधीयन्ते

लक्ष्यप्राप्त्यै निम्नलिखिताः क्रियाः कृताः क्रियामाणाः च सन्ति।

  1. अवस्थानुसारपद्धत्या टीडीआइएल आधारसामग्रीकेन्द्रद्वाराभारतीयभाषाप्रौद्योगिकीनाम्/उपकरणानां वितरणम्।
  2. विकसितानाम् उपकरणानाम्, प्रविधीनाम्, उत्पादानां तथा सेवानाम् अभिग्रहणम्।
  3. उपलब्धोपकरणानां प्रविधीनां च माध्यमेन भाषाप्रौद्योगिकीक्षेत्रेषु शासनप्रायोजितप्रयासाप्रचारः जागरूकतायाः प्रसारः च।
  4. उपकरण-उपयोगिता /उत्पादप्रभृतीनां निःशुल्कडाउनलोडार्थं उपयोक्त्रेसौकर्यप्रदानम्।
  5. भाषाप्रौद्योगिक्यां शासकीय-व्यक्तिगतसहभागितायाः अभिवर्द्ध नम्।
  6. विशिष्टोपयोगक्षेत्रसंबद्धमंडलानां समारम्भणम्News and Events
youtube icon Video Tutorials on use of software tools and utilities in language CD's