होम | भाषाको विकल्प | डाउनलोड | FAQ | Help Manual | हामीसित सम्पर्क गर्नुहोस् (नयाँ टोल फ्री नम्बर‍) | Site Map
 
 
डाउनलोड
विन्डो XP (32 विट), विन्डो 7 (32 विट र 64 विट),
विन्डोज भिस्टा (32 विट र 64 विट), विन्डो 8, 8.1 (32 विट र 64 विट)

For Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit), Windows 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit)
Click Here

ISO for Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit) *

Click Here

उबन्टु 12.04 (32-Bit)
For LINUX [Ubuntu 12.04(32-bit)]
Click Here

ISO for LINUX [Ubuntu 12.04(32-bit)] *
Click Here
* ISO contents can be copied and redistributed
Moodle (Learning Management System)

Linux
Installer Package | Help Manual | Language Pack Installer Package | Help Manual | Language Pack

Firefox Upgraded version 40

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

VLC Media Player

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package