होम | भाषाको विकल्प | डाउनलोड | FAQ | Help Manual | हामीसित सम्पर्क गर्नुहोस् (नयाँ टोल फ्री नम्बर‍) | Site Map
 
 

डाउनलोड

For the users of Windows2000/XP
विन्डोज 2000/XP को उपभोक्ताका लागि
For the users of Windows98
विन्डोज98 को उपभोक्ताका लागि