Manipuri CD Cover
 
 

ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟꯗ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯦꯗ,
ꯍꯤꯎꯃꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯝꯄꯤꯎꯇꯤꯡ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ,
ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯂꯦꯡꯒꯨꯑꯦꯖꯦꯁ,
ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ,
ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ,
ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯅꯤꯀꯦꯇꯟ, 6, ꯁꯤ.ꯖꯤ.ꯑꯣ. ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ, ꯅꯤꯎꯗꯤꯜꯂꯤ-110003
ꯏ-ꯃꯦꯏꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ: info@ildc.in
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional