പൂമുഖം | Language Option | ഡൌണ്‍ലോഡുകള്‍ | എപ്പോഴുംചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ | Help Manual | ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക (പുതിയ ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍) | Feedback | Site Map
 
Download localised version of Bharateeya Open Office Suite and Unicode typing tool in 22 Official Indian Languages.
 
 

ഭാരതത്തിലെ നൂറുകോടിയില്‍‍‍പരം ജനങ്ങളേയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

ഭാരതീയ ഭാഷാ സാങ്കേതികവിദ്യാ വികസന പരിപാടിയുടെ കീഴില്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങള്‍ www.ildc.gov.in , www.ildc.in എന്നീ വെബ് സൈറ്റുകളിലൂടെ ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും താഴെകൊടുക്കുന്നു...
ഫോണ്ട് കോഡ് പരിവര്‍ത്തകര്‍‍ സ്പെല്‍ ചെക്കര്‍ ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസ്
മെസ്സഞ്ചര്‍ ഇ-മെയില്‍ ക്ലയന്‍റ് ഒസിആര്‍ നിഘണ്ടു
ബ്രൗസര്‍ ലിപിമാറ്റം കോര്‍പ്പൊറ വേര്‍ഡ് പ്രൊസസ്സര്‍


മറ്റുള്ളവയും...
 
 
 
 
 
News and Events
youtube icon Video Tutorials on use of software tools and utilities in language CD's