Ghor  |  Bhaxa Vikolp  |  Download  |  FAQ  |  Amkam Sompork kor (Novo fukott toll ankddo‍)   |  Site Map  
 
 
 
Konkani CD Cover
 
Bharatiy Bhasam khatir bhasam totrojnyan
 
Bharatiy Bhasam khatir bhasam tontraginean - Mhonis ekamekalagim zaitya vidhanamni sompork korta tantum aykonvchim ani dischim vidhanam promukh. Prostut porigotint mhonxya yotnra somporkachem promukh madyom mhonxya pros yontrachya suvidayent hondvon ravlam. Mouse and Keyboard promuk input sadhon ani nodrek dischem ghottok output sadhon. Hya inerface khatir nirdixtt promannachi vixes porinnoti ani manosik xathi gorjechi tori zaityam lagim ti na. Songonnachya sokte thavn zaityamnk faido zanvchya khatir he yontra kendrit sonket monxya kendrit interface zavn rupantor korchi gorz asa. Amchya dollyamn mukhar pollevn zoddchi mahet chodd porinnamkari mholl'lli patyenni asa tori ulovp khoinchyay madorichi mahet daddchi sulobayechi vatt. Songonn ani dursompork sovlotenchya kendrikoronna vorvim utranchi bhasabhas choddit soktivont zalya. Tachya mozoten lokak bov pois aschya songonnantlya maheticho pasun aspav asa. Utranchya bhasabhaxent svabhavik bhaxecho upoyog mellon asa ani hya karannak lagun Maheti Tontrojnyanant bhaxa xastrachen mohotv choddlam. Songonnacher monxya-kendrik interface, aichya disachi gorz. Monxa lagim aschi odvitiy mott'ttachi denngi mhollyar tachi bhas. Choddit proyotn korinastana to hem bhaxeche probhavik hater vaparn mhahet, chintna, spurti heram lagim vanttun ghenvk vaparta. Monxya yontra bhasabhaxent mhonxya bhaxe Tontrogineanche zaite vixoy svabhavik bhaxent vaparant asat. munnje: ulovp(), Bhas ani lipi vollkonvchi ani orth korchi, yontra thavn bhaxantor, lekh roch'chen, ulovp ani boroytana vaddul'lya lipichi mellovnni. Yontralagim sompork zoddtana ulovp ani boronvchem him doni ritinchi bhas ekach ritin ghorjechem. Songonnacher bharatiy bhaso vapar sovlot pattlya don dakddyam thavn upolobd kelya ani hache dvarim mahet prokriy korunk, sobd prokriy korunk meza voir chhapunk ani tosolim kama vivid platform-amni ani operating system-amni zavn asa.
 
Mahet Tontroginean vibhagan TDIL (Bharatiy Bhasa Khatir Tantrikota Obhivrud’di) karyokrom suru kelam. Mahet somponmull obhivrud’di korunk, bahubhaxa zannvay mullam rochunk ani tancho faydo zoddunk ani novinch vaparpya utpadona obhivrud’di korunk ani monxya-yontra bhasabhasachi seva bhaxecho protibondh nastana upolobd korunk. Corpora ani Sobdavoll ani OkxorSonch, Lekh Sompodok, Spell Toposnnar, OCR ani Lekha thavn ulovpak rupantor tosolim bhaxik sadhona obhivrud’di korunk nidi upolobd kelya. Promanna pasun rochlyant.
Bharatiy Bhasa Tantrikotichim utpodona ani seva obhivrud’di korchya khatir voyuktik, sarvojonik ani sorkari hontamni vivid zagyamni vivid dexamni vivid prokaranchim proyotnam kelyant. Bhaxa Tantrikota ani tache khatir mull kendramni ani 'colinet' kendramni obhivrud’di kel’lyo vostu vaparunk suru korchi gorz asa, kityak mhullyar tya upokoronna vixim protikriya zoddun gevyeta. Hacho orth mullyar somxodonak kaddul’li minot proyogxallent simit korinastana, zata titlya vegan karyant ghalunk zay. Oxem hya vidanant vaparpya dhroddikoron ani tanchya onubhavachi mahet zodyet ani tancher zaite sodhor koryet.

Sorkar fuddlya eka vorsa bhitor muklim utopadonam ani poryay sarvojinik ontorzallir upolobd korunk sompurnn toyar zala
 
  Mekllo OkxorSonch (TTF ani OTF) ani Sogllya Bharatiy Bhasamni Sobd Prokriyok (Word Processor). Poilem mett zavn Niz Prokar OkxorSonch (True Type Fonts), Tamil Xastriy bhaxent aschyo lokamogall songtvinchun prokoxon madyoma sovem bhasabas cholovn dormarth sorvojonik ontorzall dinvk mett kaddlam. TTF OkxorSonch promukh zavn Windows 95/Windows 98/Windows NT plarform-amni vapartat. OTF (Ugte Prokar OkxshorSonch) Windows 2000/XP/Windows 2003 ani Linux platformamn progotttat. Hem osolya ritichem poilem proyotn ani (Prostut ani novem) Word Processor he OkxorSonch vaprunk soktat. Hya folitamxachem proyotn zavn, vaparpyak Inscript, Ponetic ani Typewriter keboard ani jaite chodd Okxorsonch data entry korunk upolobd asteli.
   
  Mahet bayr kaddunk, bhitor zoddunk ani sogllya bhaxent onkyakorit korunk Optical Okxor Vollkedar (OCR) -cho upoyog zata. OCR scan kel’lyo protiyo sompodon korchya tosolya lekhak rupantor korta axem ti mahet itor onuporogam dvarim upoyog koryet ani zai toxem bodlavonn koryet. Tichi promukh onbogdarn mhulyar prokoxon udyom, taka OCR porot type korunk anie novem prokottonn toyar korunk upoyog koryet.
   
  Railway mahet, bholaiki, kruxi, onahut nirvahonn ain itor sarvojonik sevemni ulovpa interface prokriyecho upoyog zata. Hem sadya monxyak unnot tantrikotecho faydo zoddunk adhar zata. Ulovpa yontr monxa volovp somzon vyevoste lahi somork zoddun mahet utponn korchya khatir tem lekh zavn rupantor korunk upoyog zata.
   
  Otorzallachim sadhona mhullyar Browser, sodh yontr ani e-Toppal. Uprant e-Toppal bharatiy bhasamni dhadunk ani sodh yontr bharatiy bhaxentli mahet aravn dinvk sadhy zatelem. Hache sangata, koimchyay ek bharatiy bhaxent ti 'query' dinvk soktelem.
   
  Online bhaxantor seva mhullyar bharatiy bhaso ani English-a modhe. Hacho vapar korun, lokak English bhaxent asche vo her koinchyay bharatiy bhaxent asche mahetvont lekh tanchya vinchovnnechya xevott bhaxek bhaxantor korunk sadhy zatelen.
   
TDIL Mahet Kenram online mozot meza sovem uotpadon ani seva ditat. Somxodon, utpadon, udyog ani TDIL-DC-k (Bhas Tantrikota Upokoronn Vanntchen Vahok) sokoylya mhunnje Vella banda bhitorli misanvant misllol’li sorkarachi prokriy yojon. Obhivrud’di tantrikota maketint upolobd korta.
   
  Utpodon toyor korunk sadhy zanvchyak dorzo vaddonvk ani tantrikotint bodlavonn korunk
Novim gorje adharit tantrikota obhivrud’di korunk

Voilen zoddcya khatir sokoylim mettam hatim ghetlyant.


  a) Bhasanchi tantrikota/mhullyar TDIL Bhaxa Kendra hanchem hontachem vitoronn
   
  b) Obivrud’dit songti, tantrikota, utpodona ani sevecgi fatdi apnnavncho.
   
  c) Sorkaran bhas tantrikota xetant kel’lya Proyotana vixim jagruti ubzonvchi ani prostut upolobd aschya songtincho ani tantrikoticho prosar korcho ani pattimbo dinvcho.
   
  d)Songti, utiliti ani utpadonam dormarth download korchi sovlot Vaparpyak dinvchi
   
  e) Bhaxe tantrikotent Khasgi-savojonik bhagidarponnak ut’tejon dinvchem
   
  f) Vixes onuproyog vattaramni misanv survatunchem
   
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional