घर  |  भाशा विकल्प  |  Help Manual  |  डाऊनलोड  |  FAQ  |  आमचेकडेन संपर्क करात   |   प्रतिसाद  |  Site Map  
 

Download localised version of Bharateeya Open Office Suite and Unicode typing tool in 22 Official Indian Languages.

 
Konkani CD Cover
 
 
 
माहिती तंत्रज्ञानाचे भास तंत्रगिन्यान लाखांनी भौ-भाशिक भारतियांक एकठाय हाडपान व्हडले योगदान करता.
www.ildc.gov.in आनि www.ildc.in भास तंत्रगिन्यानाची सुदारिल्ली उपकरणां सामान्य मनश्यामेरेन पावोपाक भारत सरकारच्या माहिती तंत्रगिन्यान खात्याच्या पुरवणेसकयल तयार केल्ल्यो ह्यो वेबसायटीं आसात.
हांचेमदलीं खास उपकरणां आनि सेवा मुखावयलेभशेन आसात-
अक्षरसंच संकेत रूपातंर करपी शब्दकोश तपासप ओपन ऑफिस
संदेश वाहक ईमेल अशिल OCR शब्दकोश
ब्रावजर रुपांतरण शब्द सूची वर्ड प्रक्रियक
 
आनि हेर...
 
 
 
 
 
खबरों आनि घडणूकों
youtube icon Video Tutorials on use of software tools and utilities in language CD's
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional