घर  |  भाषा विकल्प  |  डाऊनलोड  |  FAQ  |  आमचेकडेन संपर्क करात (नवो फुकट टोल आंकडो‍)  |  Site Map
 
Konkani CD Cover
 
 


संचालक आनिक विभाग मुखेली, ह्युमन सेंट्रिक कम्प्युटिंग विभाग,
भारतीय भाशांखातीर तंत्रगिन्यान विकास,
माहिती तंत्रगिन्यान आनिक दळणवळण मंत्रालय,
माहिती तंत्रगिन्यान खाते,
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, ६, सीडीओ कॉम्प्लेक्स,
नवी दिल्ली – ११०००३,

ईमेल नामो - info@ildc.in

img_newसीडी विषयांक पाटिंबो:
पाटिंबयाचो फुकट टोल आंकडो: १८००२०९१०१५
उपलबद दीस: सोमार-सुक्रार
उप्ललबद वेळ: १०:००AM तेम १:००PM आनी २:००PM तेम ५:००PM

* सार्‍वजनीक रजे दिसांनी पाटिंबो आस्चो ना
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional