होम   |   ज़बान सुरतॆ  |   डावुन लोड  |   FAQ   |   असि सॆथ कॆरीव रॊबतॆ   |   Site Map  
 
 
Kashmiri  CD Cover
 
हॆनदूसतॆनी ज़बानन हॆनद खॆतरॆ ज़बान टॆकनालजी
 
हॆनदूसतॆनी ज़बानन हॆनद खॆतरॆ ज़बान टॆकनालजी- ईनसान छॆ अख ओकेस सीत मूख्तॆलेफ तरॆक़न मन्ज़ कथ बाथ करान यॆमन मन्ज़ बूज़न्क तॆ वॆछन्क गूडन्य् ज़ॆरये छ्.मूजूदे दूरस मनज़ ईनसान-मॆशिन रॆबत्क ओहम मॆडयम मॆशिन हॆनदस फॆयदस पयॆठ दारमदार थावान नॆ कॆ पानॆ ईनसानस पयॆठ. माव्स तॆ की बूरड छॆ बूनयॆदी ईनप्ट आलॆ तॆ वॆजवल डॆसपेली यूनेट छ् आवूट पूट आलॆ. अख मखसूस हूनर तॆ दॆमिगी सलॆयहत छॆ अमॆ ईनटरफिस खॆतरॆ ज़रूरी, यस नॆ वारयाहन नॆश आसान छॆ कॆनह. यॆ छ् ज़ूरूरी कॆ ये मॆशिन मरकज़ी कूड यॆय़ॆ ईनसान मरकज़ॆ ईनटरफिसस मनज़ तबदिल करनॆ यॆमे सित वारयाह कमपयूटरन हॆनदे ताकत्क फॆयदे तूलान. यॆ छ् माननॆ यॆवान ज़ॆ सॆ मूलूमात छॆ ज़यादे असर दार आसान यूस ओस ओछन बरूनठ कॆन वॆछने सित हॆसेल करव.अमापूज़, बूल चाल छ् कानह तॆ मूलूमात बरूनठ पकनावन्क सारवेय खूते आसान तॆरीके.कमपयूटरॆव तॆ टॆलेकवाम स्हूलयतॆन मनज़ ईज़ाफॆ सित छॆ ज़बॆनी गूफतगू वारयाह ज़यादॆ ताकतवर बनॆमेच़. ओमके मदतॆ सित हॆकन लॆख तथ जानकॆरी ताम वॆतेथ अकॆ दूर दराज़ कमपयूटरॆ पयॆठ. ज़बॆनी गूफतगूहस मनज़ छ् कूदरती ज़बानन हूनद ईसतिमाल गछ़ान तॆ यूहय छ् वजाह ज़ॆ ईनफारमिशन टॆकनालजी मनज़ छॆ लॆसानयातेच ओहमेयत बडॆमेच़.कमपयूटरन पयॆठ ईनसिनी ईनटरफिस छॆ वकतेच ज़रूरत. ईनसानस छॆ अख वारयाह ईनफेरॆदी खसूसयत अता करनॆ आमेच़, यस ज़न ज़बान छॆ.स् छ् ज़बानॆ हूनद यॆ ताकतवर अवज़ार कूनॆ ईज़ॆफी कूशशे वरॆय म्ल्मातन हूनद, सूनच्क तॆ खयालन हूनद तबादलॆ करनॆ खॆतरे करान. ईनसिनॆ ज़बानॆ टॆकनालजी छॆ वारयाह पेहलू यॆम ज़न ईनसान तॆ मेशॆन हॆनदेस रॆबतस मनज़ कूदरती ज़बान ईसतिमाल करनस मनज़ यॆवान छॆ मसलन: कथ () , कथॆ तॆ सेकरेपटॆच पॆहचान तॆ समॆज, मेशिन टरानसलिशन, मवाद बनाव्न, कथ तॆ सेकरॆपट बनावून यूस ज़न लॆखने वॆज़ पकनावनॆ यॆवान छ्. ज़बाने हॆनज़ दूनवॆय शकलॆ, यानॆ बूलनॆ यॆने वाजॆन तॆ लॆखनॆ यॆन वाजेन छॆ हॆशेय ओहम यॆमे सात मेशिन सित रॆबते बनाव्न आसे. हॆनदूसतानॆ ज़बानॆ कमपयूटरस पयॆठ ईसतिमाल करनॆच सहूलयत छॆ ईसतिमाल करन ववॆलेस पॆतमेव दूयेव दहॆययेव पयॆठ थावनॆ आमेच़ तॆ अथ मनज़ छॆ शॆमेल डाटा परूसेसेनग, वॆरड परूसेसेनग, डेसेक टाप ईशाअत तॆ यॆछ़य वारयाह कामे वारयाहन पलॆट फारमन तॆ ऊपरॆटेनग सॆसटमन पयॆठ.
 
मूलूमात टॆकनालजी मरकज़न कूर शूरू TDIL (टॆकनालजी बेहबूदॆ हॆनदूसतॆनी ज़बानन हयॆनदॆ खॆतरे) पेरूगराम यूस बडावान छ् मुलामतॆक ज़ॆरयॆ ; बनावान छ् मूतॆदेद ज़बानन हयॆनद मूलूमात ज़ॆरये तॆ तेहूनद ओक्सेस तॆ तॆम शॆमेल करनावान नॆव ईस्तीमाल करन वॆले मवाद तॆ

खेदमत खॆतरॆ यॆम्यूक मकसद छू इनसॆनी-मेशॆनी कथ बाथच सहूलयत दूनयाचॆ कूनॆ तॆ ज़बानी पाबंदी रुसतेय फराहम थावॆन. फनड आय दसतॆयाब थावॆन लॆसानयॆती टूल बनावनॆ खॆतरे मसलन कूरपूरा तॆ ल्गात तॆ बूनयॆदी मूलूमातॆ ज़ॆरयन बजर दॆनॆ खॆतरी तॆ ब्नयॆदी मूलूमात ज़ॆरयेन हॆनदन ज़ॆरयन बडाव दॆने खॆतरी मसलन फ़ानटस, मवाद ओडेटर, हॆजे कडन ववूल, OCR तॆ मवाद पयॆठ कथ. मयार तॆ छॆ बनावनॆ आमेत.

हॆनदूसतॆनी ज़बान टॆकनलाजी हॆनद परूडकट तॆ खेदमात बडावनॆ खॆतरॆ आयॆ मूख्तलेफ कदम तूलनॆ ज़ॆती, आम तॆ सरकॆरी सतहस पयॆठ मूलकॆ कॆन मूख्तलेफ हॆसन मन्ज़. यॆ छ् ज़रूरी ज़ॆ ओस करव मरकज़न ती कवायेल नॆट मरकज़न पयॆठ बनयॆमेत ज़बिनी टॆकनालजी तॆ बनॆम्त ज़ॆरयी ईसतिमाल करुन ज़रूरी यूथ ज़न त्हनदॆ ईसतीमालुक रदी अमल हयॆकी मेलेथ. तमॆ पतॆ यॆन तॆम पयदावार खॆतरी दसतॆयाब थावने .तहकीक तॆ बडाव गछ़ॆ पुरॆ माशरस असर करुन.अम्यूक मतलब छू यस तॆ कूशेश करनॆ यॆयी तहकीक खॆतरी सॆ गछ़ॆ अमले मन्ज़ यॆन दॆस्ती सेरेफ लेबारटरी मन्ज़ थावनॆ खूतॆ.वार वारॆ मयॆली अमी सॆत ईसतिमाल करन ववॆल सॆन्ज़ राय तॆ जानकॆरी तजरुबस मूतॆबेक यॆमे सॆत यॆमन मनज़ बॆये तॆ वारॆयाह तबदिली हयॆकेन करनॆ यॆथ.
  सरकार छ् पुरी पॆठ तयार यॆम परूडकट तॆ हल मूहया करनॆ खॆतरे अवामस मन्ज़ यॆने वॆलेस वॆरयस मन्ज़:
   
  मूफत फानट (TTF and OTF) तॆ वॆरड परूसेसर सारनॆय हॆनदूसतॆनी ज़बानन मन्ज़. बतूरॆ गूडनयूक कदम, यॆ मदॆ नज़र थॆवेथ कॆ यॆम छॆ मूफत मूहया करॆन अवामस मनज़,टरू टायेप फानट, मशहूर रॆवॆयती तामॆल ज़बानॆ मनज़ छॆ, छॆ आमॆचत च़ारने ईशाअत कारखानन सॆत मशवरॆ कॆरेथ. TTF फानट छ् आम पॆठ ईसतिमाल यॆवान करनॆ वॆनडूज़ 95/ वॆनडूज़ 98/ वॆनडूज़ NT पलॆटफारमन खॆतरे. OTF (ऊपेन टायेप फानट) छॆ 2000/XP/2003 तॆ लिनकस पलीट फारमन खॆतरे ईसतिमाल सपदान. यॆ छॆ अमॆ कॆसमेच गूडनयॆच कूशेश ) हालेच तॆ नॆव (. वॆरड परूसॆसर हयॆकन ईसतिमाल कॆरेथ यॆम फानट. अमॆ कूशशे कॆ नतीजी सॆत आसी ईसतिमाल करन वॆलेस ईन-सेकरॆपट, सूती तॆ टायेप रायटर कीबूरड तॆ वारयाह फानट दसतॆयाब डाटा दॆखली खॆतरे.
 
  ऊपटेकल हरफ शॆनाख्त (OCR) मूलूमात कडने खॆतरे , वापस हॆसेल करुन तॆ अदद बनावन सारनॆय हॆनदूसतॆनी ज़बानन मनज़. OCR छ् सेकिनड नकलन (छपॆमेत सफॆ छॆ सेकिन यॆवान करने सेकिनरेके मदते सॆत) तबदील करान इदारतस लायक मवादस मन्ज़ यूथ यॆ ईसतिमाल यॆयन करनॆ बाकॆय अमलन मन्ज़ तॆ यॆये तबदिल करने तॆथ म्तॆबेक. ईशाअत कारखानन वातॆ अम्यूक बूनयॆदी फ़ॆयदे यूस ईसतिमाल हॆकी कॆरेथ OCR दुबारे टायेप करनॆ खॆतरे तॆ नवॆ ईशाते तयार करनॆ खॆतरे.
 
ज़बॆनी कथ बाथ सॆसटमन खॆतरी मसलन रिलवी मूलूमात, सेहत के खयाले खॆतरे, ज़ेरॆती,हिदसे संबालेने खॆतरी तॆ बाकेय अवॆमी खेदमत. यॆ करॆ आम ईनसान्स मदद बरुनठमी टॆकनलाजी हूनद फॆयदे तूलने खॆतरे. ज़बॆने ईनजन हॆकहून ईनसान सॆंज़ आवाज़ परॆज़नावनस खॆतरे ईसतिमाल कॆरेथ यूस ज़न सेसटमस सॆत रॆबते बनावॆ तॆ करॆ अथ मवादस मन्ज़ तबदील मूलूमात हॆसेल करने खॆतरे. मवाद पयेठ ज़बान छ् ईसतिमाल यॆवान करनॆ अमलन खॆतरे मसलन मूलूमात ईनटर नॆट पयेठ अननॆ खॆतरी, या आमाहन हयेनद खॆतरे मवाद परनी खॆतरे.
 
  ईनटर नॆट वॆछने खॆतरे ज़ॆरये मसलन बरावज़र,छ़ानडव ईनजेन तॆ ई-मील. तॆ अमॆ सित गछ़ॆ मुमकेन ई-मील सूज़्न हॆनदूसतॆनी ज़बानन मन्ज़ ते, तॆ छ़ानडव ईनजेन करॆ मूहया मदद मुलुमात छ़ानडनस मन्ज़ बाकॆय हॆनदुसतॆन ज़बानन मनज़. अमी मज़ीद, करी मूहया सवाल कुनी ते हॆनदूसतॆनी ज़बॆन मन्ज़.
   
आन लायेन तरज्मी खदमत हूनद ज़ॆरयी हॆनद्सतॆनी ज़बानन तॆ अनगरीज़यस मन्ज़. यॆ ज़ॆरये ईसतीमाल करनॆ सीत हयॆकन लुख अनगरीज़ी पयॆठ या बदल कुनी हॆनदुसतॆन ज़बानॆ मन्ज़ मूलूमात तरजूमे कॆरेथ कूनी ते मन पसनद ज़बाने मन्ज़.
   
  TDIL डाटा मरकज़ छॆ मूहया करान परूडकट तॆ खॆदमात आन लायन मदद डॆसेकन सॆत. TDIL-DC ( लनगवॆज टेक्नालजी यूटेलेटी डेसटरॆब्यूशन चनल) खॆतरे तॆहकिकस, पयदावारस, रूज़गारस तॆ मदतस बजर दॆनी खॆतरे यॆमव ज़रियव कॆन छ् मकसद ववूल तॆ मेहदूद वकतूक मनसूबे सरकारुक.
   
  बडॆमच़े टॆकनालजॆये बाज़रस मन्ज दसतॆयाब थावान
   
  दरजॆ बडावान या टॆकनालजॆयन मन्ज़ हूरीर करान यूथ यॆम परूडकट बनावनस कॆबेल रूज़ान
  नॆवॆ ज़रुरतस पॆठ मूश्तमेल टॆकनालजॆयी बनावान
 
  यॆम कदम छॆ तुलनॆ आमेत हयॆरेम मकसद हीसेल करने खॆतरी
  a) हेसन मन्ज़ ज़बान टॆकनालजी/ज़ॆरयी TDIL डाटा मरकज़ेव पयॆठ बॆग़रावान
   
  b) बनॆमेत ज़ॆरयी टॆकनालजॆये, परूडकट तॆ खॆदमत अपनावान
 
  c) खबरदॆरी बडावन सरकार चॆन कूशशन मूतलॆक ज़बॆनी टॆकनालजी कयॆन शूबन मन्ज़ तॆ तेमन ज़ॆरयन तॆ टॆकनालजॆयन बजर दयून यॆम हालस मनज़ दसतॆयाब छॆ.
   
  d) ईसतिमाल करन वॆलेस दॆवान सहूलयत मूफ़्त डाव्न लूड करनेच ज़ॆरये, ज़रूरते तॆ मवाद
   
  e) ज़ॆती-आम शेरकतस बजर दीवान ज़बान टॆकनालजी मन्ज़
   
  f) मेशीन शूरू करान खास अमल अलाकन मन्ज़
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional