ಹೋಂ/ಗೃಹ  |  Language Option  |  ಡೌನ್ ಲೋಡ್  |  ಆಗಾಗಿನ ಸ್ಪಂದನಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ-ಎಫ್ ಎ ಕ್ಯು  |  Help Manual  |  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ (ಹೊಸ ಟೋಲ್‌ ಫ್ರೀ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ)  |  Site Map  
 
 
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - ವಿಂಡೋಸ್ XP (32-ಬಿಟ್), ವಿಂಡೋಸ್ 7 ,8 ಮತ್ತು 8.1 (32-ಬಿಟ್ ಮತ್ತು 64-ಬಿಟ್), ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಸ್ಟಾ (32-ಬಿಟ್ ಮತ್ತು 64-ಬಿಟ್)
For Windows XP (32 bit), Windows 7,8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
(Click Here)

ISO for Windows XP (32 bit), Windows 7 ,8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit) *

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
(Click Here)

 
ಉಬುಂಟು 11.04 (32-ಬಿಟ್)
For LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)]
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
(Click Here)

ISO for LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)] *
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
(Click Here)

* ISO contents can be copied and redistributed
Kannada version of Libre Office 5.0

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Kannada version of Firefox 40

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Kannada version of Thunderbird 38

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Kannada version of Pidgin

Linux Windows
Localised Installer Package
Version 2.10.7
Localised Installer Package
Version 2.10.11

Kannada version of GnuCash 2.6.9

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Kannada version of Inkscape

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Kannada version of Tuxpaint

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package
Version 0.9.22

Kannada version of Joomla

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Kannada version of Moodle (Learning Management System)

Linux Windows
Installer Package | Help Manual | Language Pack Installer Package | Help Manual | Language Pack

Kannada version of VLC Media Player

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Archives

CLICK HERE for terms and conditions

Valid XHTML 1.0 Transitional