ಹೋಂ/ಗೃಹ  |  Language Option  |  ಡೌನ್ ಲೋಡ್  |  ಆಗಾಗಿನ ಸ್ಪಂದನಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ-ಎಫ್ ಎ ಕ್ಯು  |  Help Manual  |  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ (ಹೊಸ ಟೋಲ್‌ ಫ್ರೀ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ)  |  Site Map  
 
 
ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ArchivesFor Windows 9x

ವಿಂಡೋಸ್ 9X ಗಾಗಿ
Click Here


For Windows 2000 and above

ವಿಂಡೋಸ್ 2000 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕಾಗಿ
Click Here


For LINUX

LINUX ಗಾಗಿ
Click Here
Firefox Version 20   Linux Installer   Windows Installer
 
Libre Office Version 4.2    Linux Installer
  
CLICK HERE for terms and conditions
ಸೂಚನೆ - ಆರ್ಕೈವ್‌ಗಳು ಎಂಬುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರಬಹುದು.
Note - Tools under Archives are not compliant to latest version of operating systems. Some tools may not work properly.

Valid XHTML 1.0 Transitional