ಹೋಂ/ಗೃಹ   | Language Option | ಡೌನ್ ಲೋಡ್ | ಆಗಾಗಿನ ಸ್ಪಂದನಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ-ಎಫ್ ಎ ಕ್ಯು |  Help Manual  | ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ (ಹೊಸ ಟೋಲ್‌ ಫ್ರೀ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ) |  Feedback | Site Map 
 
Download localised version of Bharateeya Open Office Suite and Unicode typing tool in 22 Official Indian Languages.
Font Download
 
 
 
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಭಾಷಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮೀಪ ತರುವಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವನಣಿಗೆಯಿಂದುಂಟಾದ ವಿಕಸಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು www.ildc.gov.in  ಹಾಗೂ www.ildc.in ವೆಬ್ ಸಾಯಿಟ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
 
ಮುಖ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳು-
 
ಫಾಂಟ್ ಸಂಕೇತ ಪರಿವರ್ತಕ ಲಿಪಿ ತಾಳೆ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್
ಮೆಸೆಂಜರ್ ಇ ಮೈಲ್ ಕ್ಲಯಂಟ್ ಓಸಿಆರ್ ಶಬ್ದಕೋಶ
ಬ್ರಾವುಸರ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಕೊರ್ಪೋರ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕ
 
ಮತ್ತು ಅನ್ಯ...
 
 
 
 
 
News and Events
youtube icon Video Tutorials on use of software tools and utilities in language CD's