પૃષ્ઠ ભૂમિ | ભાષા પર્યાય| ડાઉનલોડ | સામાન્ય પ્રશ્ન | Help Manual | સંપર્ક કરો (નવો ટોલ ફ્રી નંબર) | Site Map
 
Font Download
 
ડાઉનલોડ
ઓપરેટિંગ સીસ્ટમ - વિન્ડોઝ એક્સપી (32-બિટ), વિન્ડોઝ 7, 8 અને 8.1 (32-બિટ અને 64 બિટ), વિન્ડોઝ વિસ્ટા (32-બિટ અને 64-બિટ)
For Windows XP (32 bit), Windows 7,8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit)

અહીં ક્લિક કરો
(Click Here)

ISO for Windows XP (32 bit), Windows 7, 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit) *

અહીં ક્લિક કરો
(Click Here)

યુબુન્ટુ 11.04 (32-બિટ)
For LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)]
અહીં ક્લિક કરો
(Click Here)

ISO for LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)] *
અહીં ક્લિક કરો
(Click Here)

* ISO contents can be copied and redistributed

Gujarati version of Libre Office 5.0

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Gujarati version of Firefox 40

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Gujarati version of Thunderbird 38

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Gujarati version of Pidgin

Linux Windows
Localised Installer Package
Version 2.10.7
Localised Installer Package
Version 2.10.11

Gujarati version of GnuCash 2.6.9

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Gujarati version of Inkscape

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Gujarati version of Tuxpaint

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package
Version 0.9.22

Gujarati version of Joomla

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Gujarati version of Moodle (Learning Management System)

Linux Windows
Installer Package | Help Manual | Language Pack Installer Package | Help Manual | Language Pack

Gujarati version of VLC Media Player

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Archive
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional