પૃષ્ઠ ભૂમિ | ભાષા પર્યાય| ડાઉનલોડ | સામાન્ય પ્રશ્ન | Help Manual | સંપર્ક કરો (નવો ટોલ ફ્રી નંબર) | Site Map
 
Font Download
 

Smt. Swaran Lata,
Director & Head, Human Centered Computing Division,
Technology Development for Indian Languages,
Ministry of Communications & Information Technology,
Department of Information Technology,
Electronics Niketan,6,CGO Complex,
New Delhi - 110 003.

Email Id : info@ildc.in
CD સામગ્રીઓ માટે સમર્થન:

શ્રી. ચન્દ્રકાંત ધુતાડમલ. સીડૅક, જિસ્ટ
ફોન : +91-20-25503456


સીડી સામગ્રી માટે સહાયતાઃ
સપોર્ટ ટોલ ફ્રી નંબરઃ 18002091015
ઉપલબ્ધ દિવસોઃ સોમવાર-શુક્રવાર
ઉપલબ્ધ સમયઃ સવારે 10.00થી બપોરે 1.00 વાગ્યા સુધી અને બપોરે 2.00થી સાંજે 5.00 વાગ્યા સુધી

* જાહેર રજાના દિવસે કોઈ સહાયતા ઉપલબ્ધ નથી.
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional