પૃષ્ઠ ભૂમિ | ભાષા પર્યાય| ડાઉનલોડ | સામાન્ય પ્રશ્ન | Help Manual | સંપર્ક કરો (નવો ટોલ ફ્રી નંબર) | Site Map
 
Font Download
 
Archive
નોંધ - આર્કાઇવ્સ હેઠળ ટૂલ્સ ઓપરેટિંગ સીસ્ટમ્સના લેટેસ્ટ વર્ઝન સાથે સુસંગત નથી. કેટલાંક ટૂલ્સ બરોબર કાર્ય કરતાં ન હોય તેવું બની શકે.
Note - Tools under Archives are not compliant to latest version of operating systems. Some tools may not work properly.