ह'म   |   राव उफ्रा  |   डाउनल'ड  |   FAQ  |   Help Manual  |   जोंजों फोनांजाब खालाम (गोदान टल फ्रि नाम्बार)  |  Site Map  
 
 
Bodo CD Cover
 
भारतीय रावफोरनि राव बिरोंदामिन
 
भारतीय रावफोरनि राव बिरोंदामिन – सुबुंफोरा गावजों गाव गोबां राहायै फोनांजाब खालामनो हायो, बेनि गेजेराव नुथाइ आरो अडिअ बिजोंआनो गुदि बिजों। दा समाव, सुबुं मेसिन फोनांजाबनि गाहाइ बिजोंआ सुबुंनि सुबिधानि सोलायै मेसिननि सुबिधानि सायाव बांसिन सोनारो। माउस आरो किबर्डआ गाहाइ इनपुट डिभाइस आरो भिजुयेल डिसप्ले इउनिटआ आउटपुट डिभाइस। बे इन्टारफेसखौ बाहायनो थाखाय जुनिया सोलो आरो गोसोनि गोहो गोनांथि जायो जायखौ बयबो मावफुंनो हाया। बे मेसिन मिरुआरि क’डखौ सुबुं मिरुआरि इन्टारफेसआव सोलाय होनो जोबोद गोनांथि दं जायजों कम्पुटारनि गोहोजों बयबो सुबिधा मोनो। मेगनजों नुनानै मोननाय मोनथिहोनाया जोबोत गोहोम गोनां, थेवबो मोनथिहोनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय बाथ्रायानो बयनिख्रुइबो गोरलै राहा। कम्पुटार आरो टेलि सुंजाबथाय खाबुआ जौगानायखाय खुगानि बुंनाय बाथ्राया दा बांसिन गोहोगोरा जाबाय, जायनि हेफाजाबजों सुबुंफोरा गोजानाव थानाय कम्पुटार निफ्रायबो मोनथिहोनायखौ मोननो हायो। खुगानि बुंनाय बाथ्रानि ओंथिया जाबाय सरासनस्रा राव बाहायनायखौ बुजायो आरो बेखायनो मोनथिहोनाय बिरोंदामिन फोथाराव राव बिज्ञाननि गोनांथिया बारायबाय। कम्पुटाराव सुबुं मिरुआरि इन्टारफेसा दा समनि गोनांथि। सुबुंआ मोनथिहोनाय, मोनदांथि आरो सानस्रिखौ जेंना गैयाबालानो गावजों गाव गोरलैयै सोलाय सोल’ खालामनाय बिजोंआनो जाबाय राव। सुबुं मेसिन सोलायज्लायनाय हाबाआव सरासनस्रा राव बाहायनायाव सुबुं राव बिरोंदामिननि गोबां बिथिं दङ: जेरै बाथ्रा () , बाथ्रा आरो स्क्रिप्टखौ सिनायथिनाय आरो बुजिनाय, मेसिन राव सोलायनाय (machine translation), फराय बिजाब सोरजिनाय, लिरनाय समाव बोबोनाय स्क्रिप्टनि बाथ्रा आरो बाथ्रा बिजिरनाय। मेसिनजों फोनांजाब खालामनायाव बुंनाय आरो लिरनाय मोननैबो रावआनो एखेयै खामानिआव नांथाव। कम्पुटाराव भारतीय राव बाहायनायनि खाबुखौ थांनाय नै जिथाय निफ्रायनि होबोनाय जाबोगासिनो दङ। बेयाव गोबां प्लेटफर्म आरो अपारेटिं सिस्टेमाव डाटा प्रचेछिं, वार्ड प्रचेछिं, डेस्कटप सेबखांनाय बाइदि बाइदि गोबां रोखोमनि खामानि दङ।
 
मोनथिहोनाय बिरोंदामिन बिफाना जेबो रोखोमनि राव हेंथा गैयाबालानो सुबुं मेसिन सोलायज्लायनाय हाबानि सुबिधा होनायजों मोनथिहोनाय धोन बिजोंखौ जौगाखांहोनो: गोबां रावनि गियाननि फुंखा सोरजिनाय आरो हाबहोनाय, आरो ब्रेण्ड गोदान बाहायग्रा दिहुनथाय आरो खामानिफोरखौ जौगाखांहोनाय थांखियै बेफोरखौ खौसे खालामनाय थांखियै TDIL (भारतीय रावफोरनि थाखाय बिरोंदामिन जौगाखांहोनाय) खौ जागायबाय। कर्प’रा आरो सोदोब बिहुं बादि राव बिज्ञान टुलफोरखौ जौगाखांहोनाय आरो फन्ट, फराय बिजाब सुजुगिरि, बानान आनजाद खालामग्रा OCR आरो फराय बिजाब-निफ्राय-बाथ्रा बादि गुदि मोनथिहोनाय धोन बिजोंफोरखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय रां जगायना होबाय। स्टेण्डार्डखौबो सोरजिबाय।

भारतीय राव बिरोंदामिननि दिहुनथाय आरो खामानिफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय हादोतनि गुबुन गुबुन जायगायाव गावआरि, राइजोआरि आरो सरकारि फसंथानफोराव गोबां रोखोमनि खामानि मावबाय। फुंखा मिरु आरो कइलनेट मिरुजों जौगाखांहोजानाय राव बिरोंदामिन आरो बिजोंफोरखौ गोख्रैनो खामानिआव बाहायनो गोनांथि जायो, जाहाथे बेफोरनि खामानिआव बाहायजानायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोनो। बेनि उनाव बेफोरखौ दिहुननायनि थाखाय मोननो हाथाव खालामनो हायो। नायसोमनाय आरो जौगाखांहोनाया गासै समाजावनो गोहोम गोग्लैथारनांगोन। बेनि ओंथिया जाबाय नायसोमनायनि थाखाय नाजानाया लेबरेट’रिफोरावल’ सिमा थायाबालानो गोख्रैनो खामानिआव बाहायनांगौ। बे बादिनो जोबथियाव बाहायग्रानि रोखा खालामनाय आरो बेफोरनि रोंगौथिनि मोनथिहोनायखौ मोननो हायो जाहाते बेफोराव गोबां फोसाबनाय मावनो हायो।
  सरकारा फैगौ बोसोराव गाहायनि दिहुनथाय आरो समाधानफोरखौ रायजोआरि डमेइनाव जगायना होनो थाखाय आबुङै थियारि खालामबाय:
   
  गासै भारतीय रावफोराव फ्री फन्ट (TTF आरो OTF) आरो वार्ड प्रचेछर। गिबि स्टेप महरै, रायजोआरि डमेइनाव बेसेननाङै होनाय थांखियै गोदोनि तामिल रावआव मुंदांखा ट्रु टाइप फन्टफोरखौ फोसावनाय उघ’गजों सावरायलायनानै बासिखबाय। TTF फन्टफोरखौ उइन्ड’स 95/ उइन्ड’स 98/ उइन्ड’स NT प्लेटफर्मफोरजों सिस्टेमाव गुवारै बाहायनाय जागासिनो दङ। OTF (अपेन टाइप फन्ट) खौ उइन्ड’स 2000/XP/2003 आरो लिनाक्स प्लेटफर्मफोरनि थाखाय इसु खालामबाय। बेयो गिबि नाजानाय आरो (दानि आरो गोदान) वार्ड प्रचेछरफोरा बेफोर फन्टखौ बाहायनो हायो। बे नाजानायनि फिथाइ महरै, बाहायग्राफोरहा डाटा हाबनायनि थाखाय इनस्क्रिप्ट, फनेटिक आरो टाइपरायटार किबर्ड आरो गोबां फन्टफोर थागोन।
 
  गासै भारतीय रावफोराव मोनथिहोनाय बोना लाबोनाय, लाबोफिननाय आरो अनजिमायारि खालामनायनि थाखाय अप्टिकेल केरेक्टार रिक’गनिसन (OCR)। OCR आ स्केन खालामनाय (साफायनाय बिलाइफोरखौ स्केनारनि हेफाजाबजों स्केन खालामनाय जायो ) कपिफोरखौ सुजुजाथाव फराय बिजाबाव सोलाय होयो, जाहाथे एखेयैनो गुबुन एप्लिकेसनाव बाहायनो आरो महर सोलाय होनो हायो। फोसावनाय उघ’गआनो बेनि गाहाइ मुलाम्फा मोनग्रा, जाय गोदान फोसावनायखौ फिन टाइप खालामनाय आरो थियारि खालामनायनि थाखाय OCR खौ बाहायनो हायो।
 
रेलवे मोनथिहोनाय, देहानि जोथोन, आबाद, खैफोद सामलायनाय आरो रायजोआरि सुबिधानि थाखाय गुबुन गुबुन खामानिफोर बादि सिस्टेमफोरनि थाखाय बाथ्रा इन्टारफेस। बेयो जौगाखां बिरोंदामिननि सुबिधाखौ सरासनस्रा सुबुंनो मोनहोनायाव मदद होयो। सिस्टेमजों लोगोसे सुबुंनि बाथ्राखौ सिनायथिनाय आरो मोनथिहोनायखौ लाबोनायनि थाखाय बेखौ फराय बिजाबाव सोलायहोनायनि थाखाय बाथ्रा इन्जिनखौ बाहायनो हायो। एप्लिकेसनफोर जेरै इन्टारनेट निफ्राय लानाय मोनथिहोनायखौ फराय बिजाब महरै मेगन नुयै सुबुंनो फरायनानै होनायाव फराय बिजाब निफ्राय बाथ्राखौ बाहायनो हायो।
 
  इन्टारनेटआव हाबनायनि बिजोंफोर जेरै ब्राउजार, नागिरनाय इन्जिन आरो इ-मेइल बादिनि हेफाजाबजों भारतीय रावफोराव इ-मेइल दैथाय हरनो हागोन। आरो नागिरनाय इन्जिना गुबुन भारतीय रावफोराव मोनथिहोनाय नागिरनायाव हेफाजाब होगोन। बेनि बादैबो, जायखि जाया मोनसे भारतीय रावआव सोंलुबो जगायना होगोन।
   
भारतीय राव आरो इंराजिनि गेजेराव अनलाइन राव सोलायनाय खामानि बिजों। बेजों इंराजि एबा जायखि जाया गुबुन भारतीय रावआव थानाय मोनथिहोनाय बेसादखौ बिसोरनि पसन्द मथे थांखि रावआव राव सोलायनो हागोन।
   
  TDIL डाटा मिरुफोरा अनलाइन हेल्पडेस्कजों लोगोसे दिहुन्थाय आरो खामानिफोरखौ जगायना होगासिनो दङ। गाहायाव होनाय बिजोंनि हेफाजाबजों नायसोमनाय, दिहुननाय, थिसननाय आरो हेफाजाबखौ थुलुंगा होनाय थांखियै TDIL-DC (राव बिरोंदामिन बाहायथाव राननाय सेनेल) नि थाखाय सरकारनि मिसनगोनां आरो समसिमा गोनां खामानि सानखांथि।
   
  जौगाखांनाय बिरोंदामिनखौ हाथायाव मोननो हाथाव खालामनाय
   
  दिहुनथायफोरखौ बांहोनो थाखाय बिरोंदामिनफोरनि थाखोमानखौ बारायहोनाय एबा बेखौ फोसाबनाय
  गोनांथि बादियै गोदान बिरोंदामिनफोर जौगाखांहोनाय
 
  गोजौनि थांखिखौ सुफुंनो थाखाय गाहायाव होनाय नेमफोरखौ लानाय जाबाय।
  क. TDIL डाटा मिरुफोर निफ्राय राव बिरोंदामिन/बिजोंनि थाखो (स्टर) राननाय।
   
  ख. जौगाखांनाय बिजों, बिरोंदामिन, दिहुन्थाय आरो खामानिफोर आरजिनाय।
 
  ग. राव बिरोंदामिन ओनसोलाव सरकारि नाजानायनि सोमोन्दै सांग्रांथि गोसार होनाय आरो दाबावै थानाय बिजों आरो बिरोंदामिनफोरखौ फोसावनाय आरो जौगाहोनाय।
   
  घ. बाहायग्रानो बिजों, इउटिलिटि आरो दिहुन्थायफोरखौ बेसेन नाङाजासे डाउनल’ड खालामनो सुबिधा होनाय।
   
  ङ. राव बिरोंदामिनाव गावआरि-रायजोआरि लोगोरिखौ थुलुंगा होनाय।
   
  च. जुनिया एप्लिकेसन ओनसोलाव मिसन जागायनाय।