ह'म | राव उफ्रा | डाउनल'ड | FAQ | Help Manual | जोंजों फोनांजाब खालाम (गोदान टल फ्रि नाम्बार) | Site Map
 
 
Font image
Bodo CD Cover
 
रेजिस्ट्रेसन
नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामाबालानो सफ्टवेयार आरो टुलफोरखौ डाउनल’ड खालामनो हायो
'*' fields are mandatory.
बाहायग्रामुं *
   
पासवर्ड *    
पासवर्ड हाबहोफिन *    
खुलुमबाय *  
गिबि मुं *    
गेजेर मुं  
जोबथा मुं *    
फसंथान
इ-मेइल *    
थं *  
फोनांजाब नाम्बार
हादोत *
हादाबसा *    
नोगोर *    
पिन नाम्बार *     
नोंथांनि रेजिस्ट्रेसनखौ नायबिजिर
गोजौआव दिनथिनाय क’डखौ हाबहो: